Polityka prywatności

Zasady administrowania i przetwarzania danych osobowych
w LaserTec Spółka akcyjna. Więcej szczegółów poniżej.

POLITYKA PRYWATNOŚCI LASERTEC SPÓŁKA AKCYJNA

Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do uzyskania informacji o zasadach przetwarzania i zabezpieczania danych oraz kontroli ich przetwarzania w oparciu o art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (zwane dalej: „RODO”).

Administratorem Twoich danych osobowych jest LaserTec Spółka akcyjna z siedzibą w Tychach (kod pocztowy: 43-100) przy ul. Oświęcimskiej 321, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000805649, NIP 652-15-60-319, REGON 276072416 (zwana dalej: „Administrator”).

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: biuro@lasertec.pl lub pisemnie na adres: LaserTec Spółka akcyjna., ul. Oświęcimska 321, 43-100 Tychy.

Cel oraz podstawa prawna przetwarzania przez Administratora Twoich danych osobowych:

 • realizacja zawartych umów jak i podjęcie niezbędnych czynności związanych z rozpoczęciem współpracy z klientami (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • spełnienie ciążących na nas obowiązków prawnych wynikających przepisów prawa
  polskiego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • kontakt w celu świadczenia produktów i usług na rzecz kontrahentów, w których imieniu występują ich przedstawiciele (art. 6 ust 1 lit. b, c i f RODO);
 • kontakt w celach sprzedażowych lub marketingowych, w tym również marketingu bezpośredniego, na podstawie wyrażonej osobiście i/lub podczas zawierania umowy zgody, a także w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust 1 lit. a i f RODO);
 • przeprowadzenie procesu rekrutacji w celu zatrudnienia osób, tj. kandydatów do pracy, przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a, b i f RODO);
 • zatrudnienie oraz realizacja wynikających z przepisów prawa obowiązków Pracodawcy (art. 6 ust 1 lit. a, b, c i f RODO);
 • zapewnienie bezpieczeństwa w postaci monitoringu pomieszczeń – ponieważ
  przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust 1 lit. f RODO);
 • postępowanie w zakresie egzekwowania swoich praw lub ochrony przed roszczeniami związanymi ze świadczeniem usług w ramach zawartych umów lub przetwarzania danych osobowych – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust 1 lit. f RODO);
 • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; ( 6 ust. 1 lit. c RODO).

Administrator co do zasady nie udostępnia osobom trzecim ani innym podmiotom Twoich danych osobowych za wyjątkiem sytuacji w których Administrator posiada ku temu podstawę prawną, a także na żądanie podmiotów uprawionych lub gdy jest to niezbędne do wykonania usług oferowanych przez Administratora.

Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być w szczególności:

 • pracownicy Administratora
 • banki
 • operatorzy pocztowi
 • przewoźnicy
 • podmioty zewnętrzne w szczególności podwykonawcy, którzy zaangażowani są w realizację umowy/usługi (z którymi zawarliśmy umowę powierzenia danych osobowych) oraz podmioty świadczące usługi informatyczne, księgowo – kadrowe, prawne oraz finansowe.
 • właściwe organy państwowe – tylko w zakresie wymaganym przez obwiązujące przepisy prawa.

Administrator gwarantuje wykonanie Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych osobowych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Prawo do skorzystania z w/w uprawnień przysługuje, gdy:

 • zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne – prawa do żądania sprostowania danych;
 • chcesz uzyskać informację o zakresie i celu przetwarzanych przez Administratora Twoich danych osobowych – prawo żądanie dostępu do danych osobowych;
 • Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Administratora; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa – żądanie usunięcia danych;
 • zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia ich przetwarzania na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych. Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być Tobie niezbędne do obrony lub dochodzenia roszczeń, lub wniesienia sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu – prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych;
 • chciałbyś przekazać swoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora innemu administratorowi – prawo żądania przeniesienia danych osobowych;
 • Administrator przetwarza Twoje dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu swojego lub podmiotu trzeciego, z wyjątkiem sytuacji w których interesy te okażą się nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności, gdy Twoje dane przetwarzane są w celach marketingu bezpośredniego lub poddawane są profilowaniu – prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania celów, dla których dane zostały zebrane lub przez okres wypełnienia obowiązku prawnego Administratora wynikającego z przepisów prawa (w szczególności: dane księgowe będą przechowywane przez okres 5 lat obrotowych, sześć lat kalendarzowych, dane pracownika będą przechowywane przez okres zatrudnienia, jak również przez okres wymagany przepisami prawa dla archiwizacji danych pracownika dotyczących zatrudnienia. W każdym jednak przypadku, dane pracownika będą przechowywane przez Administratora (Pracodawcę) przez okres 50 lat, po zakończeniu okresu zatrudnienia), przez okres dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem świadczeń oraz umów, bądź gdy dane osobowe będą przetwarzane na podstawie odrębnej zgody, będą przechowywane do czasu jej odwołania.

Administrator nie będzie przekazywać Twoich danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Gdy uznasz, iż Administrator przetwarza Twoje dane osobowe w sposób naruszający przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Proces rekrutacji – klauzula informacyjna.

Prosimy o zawarcie w składanym do LaserTec SA CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, a także na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez LaserTec Spółka akcyjna z siedzibą w Tychach (kod pocztowy: 43-100) przy ul. Oświęcimskiej 321. Oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami przetwarzania danych osobowych przez LaserTec SA na potrzeby przeprowadzanych przez LaserTec SA rekrutacji.

Informujemy, że Administratorem Twoich danych osobowych jest LaserTec Spółka akcyjna z siedzibą w Tychach (kod pocztowy: 43-100) przy ul. Oświęcimskiej 321. Dane będą przetwarzane w celu realizacji procesu obecnych oraz przyszłych rekrutacji. Masz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, ich przenoszenia oraz zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, na zasadach określonych w RODO. Podanie danych osobowych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe, jeżeli chcesz uczestniczyć w procesie rekrutacji. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Masz więcej pytań?
Skontaktuj się z nami!

Masz więcej pytań lub chcesz dostać spersonalizowaną ofertę przygotowaną w oparciu o Twoje wymagania?

Kontakt